Stadgar

Stadgar för Vendthjod – Sällskapet för vendeltid

Antagna 2019-02-09

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Vendthjod – Sällskapet för Vendeltid. Föreningen har sitt
säte i Tierps kommun.

§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Vendthjod – Sällskapet för Vendeltid är en ideell förening med syfte att studera
och förmedla vår historia med särskild inriktning på vendeltid samt vikingatid.
Föreningens mål är att:
Främja information och kunskap om vendeltiden samt vikingatiden.
Utveckla, bedriva och delta i aktiviteter som på ett kulturhistoriskt riktigt sätt
knyter an till vendel- och vikingatid.
Förmedla kunskap om och sprida intresse för vår historia med inriktning på
människans levnadsvillkor, kultur, teknik och hantverk genom historiskt
återskapande och levande historia.
Vara drivande och delaktiga i att en vendeltidsby byggs.

§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att
medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på
alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och
årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande
organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte
motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar.
Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad
majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under
årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar
senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden
som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets

genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens
medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av kassör
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1⁄3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall
extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i
förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra
årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§ 6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande, fysiskt eller digitalt
ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid

begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika
röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på
varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan
dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på
varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan
dessa möten måste minst 2 månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet
som delar föreningens syften.