GDPR

GDPRpolicy 

20190130 

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VENDTHJOD SÄLLSKAPET FÖR VENDELTID Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft vilket ställer hårdare krav hantering av personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras inom Kulturföreningen Vendthjod Sällskapet för vendeltid samt för vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs

I samband med föreningens konstituerande styrelsemöte varje år väljs en registeransvarig. Information om vem som är registeransvarig vid varje aktuell tidpunkt finns angivet föreningens hemsida och i föreningens sociala medier

  1. 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAS? Kulturföreningen Vendthjod hanterar följande personuppgifter om dig

Föroch efternamn Adress Telefonnummer 

Epostadress Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX

Du kan komma att bli nämnd vid namn i föreningens handlingar (t.ex. verksamhetsberättelse och mötesprotokoll). Styrelsen och kontaktpersoner för verksamhetsgrupper eller andra funktioner förekommer även med namn hemsidan och i föreningens sociala medier

Som medlem i föreningen kan du komma att förekomma fotografier/video och inspelningar, t ex för pressmaterial, marknadsföring samt dokumentation av evenemang/workshops. Dessa kan komma att användas föreningens hemsida, sociala medier som t.ex. Facebook/Instagram/Twitter/Youtube och affischer

  1. 2. HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTER IN? När du blir medlem i föreningen samlas personuppgifterna in antingen via en ifylld pappersblankett eller via epost till vendelviking@gmail.com. Uppgifterna hanteras av styrelsen i Vendthjod
  2. 3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER? Hanteringen av personuppgifter inom Kulturföreningen Vendthjod sker för följande ändamål

Utskick av information kring föreningens verksamhet 

Hantering och administration av medlemsregister Ansökan om bidrag till bidragsgivande myndigheter och studieförbund 

Rapportering, t ex till årsmöte och till föreningens bidragsgivare Dokumentering av evenemang (fotografier/filmning/närvarolistor

www.facebook.com/vendelviking 

Vendthjod Sällskapet för vendeltid Österrike 209 74896 Tobo 

info.vendelviking@gmail.com 070171 12 76 

GDPRpolicy 

20190130 

  1. 4. VILKA KAN VENDTHJOD KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED? Vid ansökan om årsbidrag/investeringsbidrag från Tierps kommun delas föreningshandlingar som kan innehålla personuppgifter (t.ex. personnamn i handlingar från årsmöte, verksamhetsberättelse, verksam hetsplan samt medlemsantal)

Till Studieförbundet Kulturen vid ansökan om bidrag eller närvarorapportering till studiecirklar. Medlemsregistret är i övrigt inte tillgängligt varken för föreningens medlemmar (utöver styrelsen) eller annan part

  1. 5. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA? Personuppgifterna hanteras så länge du är medlem i föreningen samt ytterligare två år efter att ditt medlem skap gått ut, för att påminnelse om medlemsavgift ska kunna distribueras. Har inte ny medlemsavgift erlagts efter 24 månader, tas uppgifter om personer som inte längre är medlemmar bort

I fysisk och digital (hemsida/sociala medier) dokumentation såsom fotografier, pressutskick, artiklar, protokoll och verksamhetsberättelser (gäller t.ex. namn och bilder), kvarstår de uppgifter som du har godkänt under gällande verksamhetsår, länge som dokumentationen ste sparas

  1. 6. DINA RÄTTIGHETER Rätt att bli informerad Du har rätt att information om vilka personuppgifter som Vendthjod har om dig, om ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen via: info.vendelviking@gmail.com. Styrelsen kommer att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning

Rätt att information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta registeransvarig info.vendelviking@gmail.com 

Rätt att bli raderad. Du har rätt att dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in 

för

Den registrerade har rätt att inge klagomål Vendthjods personuppgiftsbehandling antingen direkt till Vendthjod eller till Datainspektionen